Achtergondinformatie

Wij maken het komende jaar samen met u (inwoners, bedrijven en organisaties) een visie die antwoord geeft op de vraag: 

“Hoe moet het buitengebied van Rheden er in de toekomst uit gaan zien?” 

Het wordt één visie voor het hele buitengebied van Rheden. De visies voor de dorpen blijven daarnaast bestaan (www.mijndorpvanmorgen.nl).  

Een van de instrumenten van de omgevingswet is de omgevingsvisie. In die omgevingsvisie staan alle strategische doelen van de overheid, doelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, bij elkaar. Er komen dus geen aparte doelen voor verkeer, wonen, milieu, water enzovoort, deze staan allemaal bij elkaar in de omgevingsvisie. De wetgever heeft dit zo geregeld zodat u als inwoner of ondernemer uw eigen positie snel en goed kunt inschatten. En daarmee makkelijker uw eigen project kunt organiseren. Precies om deze reden heeft de wetgever de omgevingsvisie verplicht gesteld, een gemeente moet over zo’n visie beschikken.

Uitnodigingsplanologie 

De omgevingsvisie wordt hét instrument voor het strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving, en is vanaf 2021 verplicht. De gedachte die daarbij wordt gevolgd, is die van de uitnodigingsplanologie: Uitnodigingsplanologie is een algemene uitnodiging aan de samenleving om transformatieprojecten te initiëren en uit te voeren. De gemeente zet daar wat tegenover, zij belooft dat zij die initiatieven zo actief mogelijk zal faciliteren. 

Om deze uitnodigingsplanologie op te starten is een omvangrijke wetgevingsverandering opgestart, namelijk de omgevingswet. Deze wet zal waarschijnlijk in 2021 in werking treden. Het maatschappelijk doel is om de overgang naar uitnodigingsplanologie mogelijk te maken. Maar de wet heeft ook een andere kant, die van beschermen van de leefomgeving. Benutten (ontwikkelen) en beschermen zijn de twee centrale termen in de wet. Aan de ontwikkelingskant is de verwachting dat er meer ruimte komt: minder regels en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. Aan de beschermingskant is het doel om meer te gaan sturen op een goede kwaliteit van de leefomgeving. En als één van de onderdelen daarvan is het de bedoeling dat gezondheid en veiligheid ook onderdeel van de omgevingswet worden.

Planning

We stellen de omgevingsvisie op via drie overzichtelijke stappen:  

Ophalen Vraagstukken (voorjaar 2017- zomer 2017): 

Naast de vraag ‘Wat vind je belangrijk?’ is de leidende vraag in de omgevingsvisie meer: ‘Waar zit je mee?’ Deze vraag is namelijk gericht op het achterhalen van de ‘transitiebehoefte’. We achterhalen als eerste stap, in een open vraag, de vraagstukken die in de samenleving spelen. Daarna bepalen we als gemeente wat we zelf belangrijk vinden. De Omgevingswet stelt dat de overheid stuurt vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat dit het ‘bod’ is van ons aan de samenleving: ‘Kunnen jullie ermee uit de voeten als wij ons als gemeente hierop richten?’ 

Visievorming (zomer 2017- najaar 2017): 

Een maatschappelijke discussie over oplossingen en rolverdeling via een gebiedsconferentie en internetpeiling. 

Opstellen conceptvisie (voorjaar - zomer 2018)

Aan de hand van alle informatie die we in 2017 hebben opgehaald werken we aan een conceptvisie.

Conceptvisie (najaar 2018)

We bespreken de conceptvisie op een tweede gebiedsconferentie. 

Opstellen ontwerp omgevingsvisie Buitengebied (najaar 2018)

Aan de hand van de presentatie en bespreking van de conceptvisie stellen we een ontwerp van de omgevingsvisie Buitengebied op.

Inspraak ontwerp omgevingsvisie Buitengebied (voorjaar 2019)

De ontwerpomgevingsvisie wordt door het college van B&W vrijgegeven voor inspraak. De visie wordt ter inzage gelegd en iedereen kan tijdens deze periode van 6 weken hierop reageren.

Besluitvorming omgevingsvisie Buitengebied (najaar 2019):

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van de omgevingsvisie 

rheden
2214